تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
الفباي روانشناسي محيط
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۵۰۰۰۰
الفباي كيفيت هاي فضايي براي طراحان
ناشر:آرمانشهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۳۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰۰
تاريخ شهر و شهرنشيني در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتي
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد - نويسنده: الهام سوري
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰۰
تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا سلسله‌ي قاجار
ناشر:آرمانشهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰۰
تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران جلد2
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۴۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۵۰۰۰۰
راهنماي طراحي فضاهاي شهري
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰۰
راهنماي نورپردازي مكان‌هاي شهري
ناشر:آرمانشهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد - نويسنده: الهام سوري
قیمت:۲۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۵۰۰۰۰
سرعت 30: آرامسازي خيابان‌هاي محلي در بافت‌هاي موجود
ناشر:آرمانشهر
پدیدآور: - مترجم: جهانشاه پاكزاد - نويسنده: كلاوس‌شفر برده
قیمت:۱۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "آرمان" تا "واقعيت"
ناشر:آرمانشهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۴۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰۰
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "فضا" تا "مكان"
ناشر:آرمانشهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰۰
سير انديشه‌ها در شهرسازي: از "كميت" تا "كيفيت"
ناشر:آرمانشهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۴۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۵۰۰۰۰
شيوه‌هاي بيان (ويژه دانشجويان رشته‌هاي معماري و شهرسازي)
ناشر:آرمانشهر
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰۰
 

pubiran