تعداد يافت شده (۴۰) صفحه ۱ از ۳
آسيب‌شناسي معماري روستايي به سوي سكونتگاه مطلوب
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: محسن سرتيپي‌پور - ويراستار: فروغ كاظمي
قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
از زمان و معماري
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: منوچهر مزيني
قیمت:۳۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۵۰۰۰۰
اسكيس و راندو
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: رضا عسگري‌پور
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰۰۰
الگوي اسلامي مديريت بحران
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: رضا جهادي ارسي
قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰
امنيت و طراحي سايت
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: لئوناردجي. هاپر - نويسنده: مارتا دورگ
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
به سوي شهرهاي سالم: نقش دولت‌هاي محلي در ترويج فعاليت بدني و زندگي فعال در محيط‌هاي شهري
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: پگي ادوارد - نويسنده: آگيس توروس
قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
تنظيم شرايط محيطي (معماري)
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: ساسان مرادي
قیمت:۲۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰۰
چگونه به معماري بنگريم
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: برونو زوي - مترجم: فريده گرمان
قیمت:۲۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰۰
راهنماي طراحي فضاهاي شهري
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: جهانشاه پاكزاد
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰۰
ريشه‌هاي معماري مدرن
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: كريستيان نوربرگ-شولتز - مترجم: محمدرضا جودت
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰۰۰
زير ساخت‌هاي شهري: آبرساني و فاضلاب
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: دكتر مصطفي بهزادفر
قیمت:۵۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰۰
سطح‌بندي روستاهاي كشور
ناشر:شهيدي
پدیدآور: - نويسنده: عباس سعيدي
قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
 

pubiran