ردیف تصویر عنوان شابک تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ سياستهاي مديريت زمين شهري ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۱۳-۳ ۱۳۶ شهيدي ۱,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲ سير تحول معماري مساجد و مصلاها از صدر اسلام تا كنون ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۰۲-۷ ۱۸۰ شهيدي ۱,۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳ فن‌آوري زمين اطلاعات (GiT) (Geo information technology) ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۰۱-۰ ۱۶۲ شهيدي ۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴ امنيت و طراحي سايت ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۷-۶ ۱۸۶ شهيدي ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵ عناصر و جزئيات جلد 1(معماري ساختمان) ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۴-۳ ۳۴۴ شهيدي ۲,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶ معماران امروز ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۴۸-۰۷-۳ ۲۳۴ آرمان شهر ۱,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷ سنجش از دور در مطالعات منابع زمين ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۳-۶ ۱۸۶ شهيدي ۴۶,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸ كاربرد Autodesk map 3D در GIS ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۱-۴ ۳۲۲ شهيدي ۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹ معماري مدارس علوم ديني دوره قاجار شهر قزوين ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۶۳۲-۹-۸ ۱۲۶ آرمان شهر ۱,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰ مفاهيم GIS: همراه پروژه‌هاي علمي و كاربردي، معرفي و آموزش نرم‌افزار JT Maps ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۲-۹ ۱۶۲ شهيدي ۴۸,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱ نورپردازي در معماري منظر ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۰۷-۲ ۲۴۸ شهيدي ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲ منشور دفتر معماري و طراحي شهري درخصوص چيستي معماري ايراني - اسلامي ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۲۵-۶ ۶۲ شهيدي ۳۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳ به سوي شهرهاي سالم: نقش دولت‌هاي محلي در ترويج فعاليت بدني و زندگي فعال در محيط‌هاي شهري ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۰۵-۸ ۱۴۲ شهيدي ۲۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴ طراحي سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي: تئوري پايگاه (مدلسازي توصيفي) ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۲۱-۸ ۱۵۶ شهيدي ۱۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵ مستندسازي طراحي منظر (جعبه ابزار و راهنماي عمل در معماري منظر): راهبردهاي بررسي و كنترل كيفيت طرح ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۸-۳ ۲۷۰ شهيدي ۲,۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶ شاهكارهاي سازه‌اي در معماري جهان ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۶-۷ ۲۵۶ شهيدي ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷ آسيب‌شناسي معماري روستايي به سوي سكونتگاه مطلوب ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۲۲-۵ ۱۷۰ شهيدي ۴۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸ مباني نظري معماري غرب 3جلدي ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۱۵-۷ ۲۸۸ شهيدي ۴,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹ سطح‌بندي روستاهاي كشور ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۱۹-۵ ۲۲۴ شهيدي ۳۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰ شالوده مكان‌يابي و استقرار روستاهاي جديد ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۲۰-۱ ۳۰۴ شهيدي ۵۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱ چگونه به معماري بنگريم ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۱۸-۸ ۲۵۸ شهيدي ۲,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲ طراحي تجهيزات و مبلمان فضاي شهري ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۷-۴ ۱۴۴ شهيدي ۱,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳ معماري‌نامه آزاد: واژه‌نامه معماري و شهرسازي براي دانشجويان ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۰-۵ ۲۷۶ شهيدي ۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴ محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۱۱-۹ ۳۲۴ شهيدي ۱,۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵ محيط زيست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۱۲-۶ ۲۳۸ شهيدي ۱,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶ اسكيس و راندو ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۰۴-۱ ۲۲۶ شهيدي ۲,۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷ عناصر و جزئيات (معماري ساختمان) ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۸-۱ ۲۱۲ شهيدي ۱,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸ مديريت يكپارچه و حل مسئله اسكان غيررسمي: شرايط تحقق طرح مجموعه شهري تهران ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۰-۷ ۲۲۴ شهيدي ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹ راهنماي طراحي فضاهاي شهري ۴۷۲ شهيدي ۵,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰ مباني نظري و فرايند طراحي شهري ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۱-۲ ۲۳۶ شهيدي ۳,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱ مقالاتي در باب طراحي شهري ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۵-۲ ۱۸۲ شهيدي ۱,۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲ ريشه‌هاي معماري مدرن ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۶-۹ ۲۱۸ شهيدي ۲,۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳ زير ساخت‌هاي شهري: آبرساني و فاضلاب ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۲۳-۲ ۵۱۲ شهيدي ۵,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴ طراحي فضاي شهري: فضاهاي شهري و جايگاه آنها در زندگي و سيماي شهري ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۳-۸ ۱۳۶ شهيدي ۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵ از زمان و معماري ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۲-۱ ۳۲۲ شهيدي ۳,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶ الگوي اسلامي مديريت بحران ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۳۳-۱ ۲۶۵ شهيدي ۱۸۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷ مجموعه قوانين و مقررات كاربردي در شهرسازي و معماري ايران: قوانين فراكالبدي ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۳۰-۰ ۲۱۴ شهيدي ۱,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۸ مجموعه قوانين و مقررات كاربردي در شهرسازي و معماري ايران: قوانين كالبدي ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۹-۳۱-۷ ۲۲۴ شهيدي ۱,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۹ طراحي شهرها ۹۷۸-۹۶۴-۹۳۹۴۱-۴-۵ ۳۳۶ مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي ... ۳,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۰ تنظيم شرايط محيطي (معماري) ۹۷۸-۹۶۴-۹۶۸۳۸-۵-۰ ۲۶۶ شهيدي ۲,۸۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
pubiran